Tietosuojaseloste

1. Yleistä

Henkilötiedoilla tarkoitetaan ​kaikenlaisia luonnollista henkilöä, hänen ominaisuuksiaan tai elinsuhteitaan kuvaavia merkintöjä, joiden perusteella voidaan tunnistaa henkilö, hänen perheenjäsenensä tai muut samassa taloudessa asuvat, joita tiedot koskevat.

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa, mitä henkilötietoja tai muita tietoja BearIT Oy kerää ja miten BearIT Oy käsittelee näitä tietoja. Käytäntö koskee kaikkia BearIT Oy:n hallinnoimia tai ylläpitämiä verkkosivustoja ja -sovelluksia sekä mobiilisovelluksia (jäljempänä yhteisesti “Verkkopalvelu”), joihin käyttäjät voivat rekisteröityä tai joilta kerätään sivuston tai sovelluksen käyttöön liittyviä tunnistetietoja tai muita tietoja.

BearIT Oy on sitoutunut noudattamaan voimassa olevaa asiakkaiden ja käyttäjien yksityisyyteen ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

2. BearIT oy:n keräämien tietojen käyttötarkoitus

●  Työntekijöiden rekisteröinti

●  Työnhakijoiden rekisteröinti

●  Koulutuksiin hakijoiden rekisteröinti

●  Verkkopalvelun käytönseuranta, käytettävyyden ja toimivuuden varmistaminen jakehittäminen

●  Käyttäjähallinta sekä yhteydenpito käyttäjiin

●  Yhteydenpito asiakkaisiin

●  Yritysmarkkinointi

●  Markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien, raporttien ja sopimusten tekeminen jakohdentaminen

●  Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

BearIT Oy keräämiä tietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa tai profiloinnissa.

BearIT Oy voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten

3. BearIT Oy:n keräämät tiedot ja tietolähteet

BearIT Oy kerää henkilötietoja henkilöiltä itseltään sekä muista eri lähteistä, kuten yhteistyökumppaneilta, palveluntarjoajilta ja teknisistä toteutuksista. Tietoa kerätään eri kanavissa, kuten esimerkiksi internet, sähköposti, puheli- ym. keskustelut ja tapaamiset.

Henkilöiden itsensä antamat tiedot:

BearIT Oy kerää tietoja, jotka henkilö on antanut Verkkopalvelumme yhteydenottolomakkeella tai ollessaan yhteydessä BearIT Oy:hyn esimerkiksi hakiessaan töihin tai koulutukseen, pyytäessään tarjousta tai rekisteröityessään Verkkopalvelun käyttäjäksi. Henkilön itsensä antamia tietoja ovat esimerkiksi

●  Nimi, tehtävänimeke, yritys/organisaatio

●  Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

●  Ansioluettelot, hakemukset, valokuva

●  Yhteydenotot, palautteet sekä muut viestit

●  Käyttäjän tunnistetiedot

Verkkopalvelun käyttäjien hallinnassa, yhteydenpidossa asiakkaisiin ja käyttäjiin, sopimusten tekemiseen, liiketoiminnan analysointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen.

BearIT Oy käyttää henkilön itsensä antamia tietoja rekrytoinnissa, koulutuksen järjestämisessä,

Automaattisesti kerätyt tiedot verkkosivustojen ja -sovellusten käytöstä

BearIT Oy kerää automaattisesti lokitietoja Verkkopalvelun käytöstä sekä käyttäjien käyttämien laitteiden teknisistä ominaisuuksista. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi

●  Käytetyn selaimen tyyppi ja versio

●  Käytetyn laitteen tiedot sekä käyttöjärjestelmän tiedot

●  Verkkosivusto, jolta käyttäjä on saapunut

●  Käyttäjän toiminnot Verkkopalvelussamme (esim. sivut, joilla käyttäjä on vieraillut javierailujen ajallinen kesto)

●  IP-osoitetta käytetään ainoastaan käyttäjän maantieteellisen sijainnin selvittämiseenvaltion tarkkuudellaKerättyä tietoa käytetään Verkkopalvelun kehittämiseen sekä mahdollisten teknisten ongelmien tai käytettävyysongelmien selvittämiseen.Kolmansilta osapuolilta saadut tiedotBearIT Oy käyttää Verkkopalvelun yhteydessä kolmansien osapuolien tarjoamia analyysityökaluja ja seurantatekniikoita (esim. Google Analytics). Näin saatuja tietoja ei yhdistetä muiden tietolähteiden tietoihin tai yksittäisiin henkilöihin, esim. tunnistetietoja sisältävät IP-osoitteet anonymisoidaan automaattisesti.​ ​BearIT Oy käyttää näin saatuja tietoja ainoastaan sisäiseen tilastolliseen analyysiin. BearIT Oy voi käyttää myös muita kolmansilta osapuolilta saatuja tietoja. Tällöin edellytämme, että kolmas osapuoli on varmistanut tietojen keräämisen ja jakamisen säädöstenmukaisuuden.

4. Evästeet ja muut seurantatekniikat

Evästeet ovat pieniä tekstimuotoisia tiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden sisältämän nimettömän, yksilöllisen tunnisteen avulla tunnistetaan esim. käyttäjän päätelaite, käyttöjärjestelmä ja selain. Evästeitä käytetään käyttäjän selaimen tunnistamiseen, kun hän seuraavan kerran vierailee BearIT Oy:n sivuilla. BearIT Oy ei käytä evästeitä käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseen.

Jos Verkkopalvelumme käyttäjät eivät halua vastaanottaa näitä evästeitä, kehotamme heitä muuttamaan selaimen tai päätelaitteen asetuksia siten, ettei tietoja enää kerätä. Evästeiden tallentaminen voidaan estää valitsemalla selaimen asetuksista ns. Incognito tai private browsing -tila. Mobiililaitteella evästeiden tallentaminen voidaan estää laitteen tai sovelluksen seurantaominaisuuksia koskevista asetuksista. Evästeiden tallentamisen estäminen saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia Verkkopalvelun käytössä.

BearIT Oy hyödyntää myös kolmansien osapuolien (esimerkiksi Google Analytics) tarjoamia teknisiä mittaus-ja analyysipalveluita. Kolmannet osapuolet voivat tallentaa mittaus- tai seurantatoimintoihin liittyviä evästeitä käyttäjän päätelaitteelle BearIT Oy:n Verkkopalvelun käytön yhteydessä. Kolmansien osapuolien tiedonkeruuseen sovelletaan kunkin tahon omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja.

5. Tietojen luovutus

BearIT Oy voi luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle perusteltuja käyttötarkoituksia varten noudattaen kulloinkin voimassa olevia säädöksiä. Tietoja voidaan luovuttaa BearIT Oy:n yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja BearIT Oy:n lukuun osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella.Tällöin BearIT Oy varmistaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säädöksiä.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen kulloinkin voimassa olevien säädöksien mukaisten vaatimusten perusteella. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

6. Rekisterien suojaus

BearIT Oy:n keräämien henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun henkilötietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu käyttäen tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttäviä teknisiä keinoja, kuten palomuureja, salausmenetelmiä ja käyttöoikeuksien hallintaa. Ainoastaan yksilöidyillä BearIT Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisterissä oleviin tietoihin BearIT Oy:n myöntämällä käyttöoikeudella. Manuaalisesti käsiteltävä henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyä on rajattu kulunvalvonnalla. Henkilötietoja sisältävää aineistoa käsittelevät vain ne henkilöt, joiden vastuualueeseen niiden käsittely kuuluu.

BearIT Oy voi käyttää yhteistyökumppaneita, jotka käsittelevät henkilötietoja BearIT Oy:n lukuun. Tällaisissa tapauksissa BearIT Oy varmistaa sopimusjärjestelyin, että henkilötiedot on suojattu asianmukaisin menetelmin.

Mahdollisista tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan viranomaisille tai rekisteröidyille henkilöille voimassa olevien säädösten mukaisesti.

7. Tietojen säilytys

BearIT Oy säilyttää kerättyjä henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi tai lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Kun henkilötietojen säilyttämiselle ei ole enää tarvetta tai kun rekisteröity henkilö peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tai vaatii tietojensa poistamista, tiedot poistetaan tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei henkilö ole enää tunnistettavissa.

8. Rekisteröidyn henkilön oikeudet

●  Pääsy henkilötietoihin​. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu BearIT Oy:n rekistereihin.

●  Tietojen oikaiseminen ja poistaminen.​ Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojensa oikaisua, puutteellisten tietojen täydentämistä tai tietojen poistoa, jos tiedot ovat tarpeettomia tai vanhentuneita.

●  Suostumuksen peruuttaminen.​ Jos rekisteröidyn henkilön tietojen käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen, on henkilöllä oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa.

●  Tietojen käsittelyn vastustaminen ja rajoittaminen.​ Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vastustaa profilointiin, yrityksen oikeutettuun etuun tai henkilön antamaan suostumukseen perustuvaa tietojen käsittelyä, paitsi jos BearIT Oy voi osoittaa, että tietojen käsittelyyn on perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn henkilön edut ja oikeudet (esim. BearIT Oy:n lakisääteiseen velvoitteeseen perustuva syy). Henkilöllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista esimerkiksi erimielisyystilanteissa asian selvittämisen ajaksi.

●  Tietojen siirto toiseen järjestelmään. ​Silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on rekisteröidyllä henkilöllä oikeus saada digitaalisessa muodossa olevat tietonsa yleisesti käytössä olevassa muodossa ja oikeus siirtää tiedot toiselle yritykselle tai rekisterinpitäjälle. Tämä koskee kuitenkin vain niitä tietoja, jotka henkilö on itse antanut BearIT Oy:lle.

●  Valitus valvontaviranomaiselle.​ Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.Näiden oikeuksien käyttämiseksi henkilön tulee esittää kirjallinen pyyntö BearIT Oy:n yhteyshenkilölle (ks. kohta 9). BearIT Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

9. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii BearIT Oy (Y-tunnus: 2529594-1). BearIT Oy, Satakunnankatu 13 B, 33100 Tampere info@bearit.fi