Valmet: Parempaa data-analytiikkaa liiketoiminnan ja tulevaisuuden tarpeisiin

Valmet: Parempaa data-analytiikkaa liiketoiminnan ja tulevaisuuden tarpeisiin

Case Valmet

Valmetilla oli käytössään useita erilaisia data-analytiikkatyökaluja, joiden käyttö erillisinä sovelluksina oli työlästä ja edellytti syvää ymmärrystä niiden eri toiminnallisuuksista. BearIT tunnisti haasteen ja halusi tarjota Valmetille parempaa data-analytiikkaa liiketoiminnan ja tulevaisuuden tarpeisiin.

BearIT:n tiimin tavoitteena oli koota erilliset data-analytiikkatyökalut yhdelle alustalle helposti hallinnoitavaksi kokonaisuudeksi, mikä mahdollistaisi myös data-analytiikan menetelmien ja toimintatapojen kehityksen sekä prosessien modernisoinnin. Kehitystyön tuloksena syntynyt alusta tarjoaa aiempaa virtaviivaisemman ratkaisun data-analytiikan hallintaan ja sen tulosten hyödyntämiseen.

BearIT:n tiimissä olivat projektissa mukana Ismo, Joni, Henri, Juho ja Jori.

 

Parempaa data-analytiikkaa liiketoiminnan tarpeisiin

BearIT:n tiimi liittyi mukaan projektiin heti sen alussa, kun oli todettu tarve data-analytiikkatoimintojen kehittämiselle ja virtaviivaistamiselle. Tiimi sai päävastuun suunnittelutyöstä. On tyypillistä, että vielä suunnitteluvaiheessa ilmenee tarpeita, joita asiakas ei ole itse tunnistanut tai huomannut toivoa. Siksi olikin tärkeää kartoittaa asiakkaan tarpeet kattavasti projektin alussa, jotta projektin lopputulos vastaisi asiakkaan tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Huolellisen suunnittelutyön pohjalta pystyttiin toteuttamaan Valmetille helposti ylläpidettävä ja ongelmatilanteet minimoiva ratkaisu. 

Suuri osa projektista muodostui datan keräämisestä eri lähteistä ja kerätyn datan käsittelystä ja muuntamisesta uuden alustan tarpeisiin. Datan kerääminen sisälsi paljon siistejä juttuja – kuten BearIT:n devaaja Ismo asian sanoitti. Kerätty data integroitiin lopulta muotoon, joka mahdollisti sen tuomisen uudelle alustalle. Integrointiin sisältyi myös Webtrends Analytics -sovelluksen työstäminen, jonka yhteensovittaminen uuteen alustaan osoittautui haastavaksi. Jori taikoi tässä kohtaan sovelluksesta täysin yhteensopivan ja alustalla helposti ohjattavan sovelluksen.

 

 

 

 

Front-endin toteutuksessa päädyttiin käyttämään TypeScript – ohjelmointikieltä, jonka avulla alustan ylläpidettävyys ja toimintavarmuus saatiin aiempaa paremmaksi. Ratkaisua puolsi myös se, että React kirjastona on erittäin yhteensopiva muiden kirjastojen kanssa. Toteuttaessaan front-endiä Ismo ja Joni kiinnittivät erityistä huomiota front-endin käytettävyyteen ja visuaalisuuteen kokonaisuutena. Projekti oli Jonille ensimmäinen BearIT:llä ja hän pääsi projektin aikana mm. opettelemaan TypeScriptin uutena ohjelmointikielenä. Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen ovatkin suuressa arvossa BearIT:llä ja työntekijöiden ammatillista kehittymistä pyritään mahdollistamaan sekä tukemaan osana päivittäistä arkea.

Alustan back-end tehtiin Pythonilla, joka tarjosi projektiin tarvittavat työkalut datan analysointiin. Tietokantojen osalta projektissa päädyttiin hyödyntämään aikasarjatietokanta InfluxDB:n lisäksi NoSQL-tietokanta Redisiä, jonka avulla tiedot pidettiin helposti saatavilla. Henri ja Juho olivat meillä vastuussa back-endin datan keräämisestä ja sen muuntamisesta alustalla hyödynnettävään muotoon.

 

Tunnistetaan pilviympäristön edut

Jo projektin alkaessa oli selvää, että alusta toteutettaisiin pilviympäristöön. Valinnan perusteena oli ympäristön joustavuus ja ylläpidon helppous, millä on suuri merkitys asiakkaan käyttäjäkokemuksen näkökulmasta. Alusta toteutettiin Amazon Web Services (AWS) -pilvipalveluympäristössä EC2-instanssin ja Docker-containerien avulla Microservices-arkkitehtuuria hyödyntäen. Tämä mahdollistaa alustan kapasiteetin skaalautumisen tarpeen ja käytön mukaan. Asiakkaan tarpeet huomioitiin myös siten, että alusta suunniteltiin heti alun alkaen on-premise -käyttöön soveltuvaksi, joten alusta soveltuu käytettäväksi sekä pilviympäristössä että paikallisella palvelimella.

 

 

 

Alustan käyttöönoton tukeminen arvossa

BearIT:n tavoitteena ei ole tuottaa vain softaa, vaan tuottaa myös aitoa arvoa asiakkaalle. Tämän vuoksi projektien lopussa merkitykselliseksi nousee tuotteen tai palvelun käyttöönotto. Valmetille tarjottiin BearIT:n toimesta apua myös työkalun kokoamiseen uudelle alustalle. Tämän tarkoituksena oli varmistaa uuden alustan täyden potentiaalin hyödyntäminen tarkoituksenmukaisella tavalla, mikä on molempien osapuolten etu. BearIT:n tiimi oli apuna toimintatapojen ja olemassa olevien ratkaisujen kehittämisessä tulevat käyttötarpeet huomioiden, jotta asiakas voi jatkossakin hyödyntää nyt toteutetun alustan tarjoamia mahdollisuuksia tulevien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Projektin tuloksena asiakkaan data-analyysityökalut ovat kootusti yhdellä alustalla ja niiden hallinnointi on entistä tehokkaampaa. Alustalle toteutetut dataratkaisut palvelevat eri analytiikkatyökalujen käyttötarpeita, joten niitä ei jatkossa tarvitse erikseen rakentaa jokaista uutta analytiikkatyökalua varten.

 

BearIT:n tavoitteena ei ole tuottaa vain softaa, vaan tuottaa myös aitoa arvoa asiakkaalle.”

 

 

Onnistuneen projektin mittarina asiakkaan kokemus

BearIT:n projektitiimissä työskenteli viisi kehittäjää, jotka toteuttivat suunnitellussa aikataulussa asiakkaan tarpeita vastaavan lopputuotteen. Projektin aikana kehitettiin selainpohjainen data-analytiikkatyökalut yhteen kokoava alusta, jota asiakkaan omat data-analyytikot pystyvät hallinnoimaan jatkossa. Alustan toteutuksessa on kiinnitetty huomiota helppokäyttöisyyteen eikä sen käyttö vaadi erityistä data-analytiikan osaamista. Lisäksi asiakas voi kehittää sekä hallita omia analyysi- ja visualisointimoduuleja, mikä mahdollistaa myös tulevaisuuden tarpeisiin vastaamisen.

Valmetilla uudistettiin lopulta data-analytiikan toimintamalli ja käyttötavat, minkä hyödyt tunnistettiin käytännön työssä heti projektin valmistuttua. Data-analytiikkatyökalujen kokoaminen yhdelle alustalle mahdollistaa uusien analyysien käyttöönoton ja käytön aiempaa ketterämmin ja sen myötä jatkuvan tiedolla johtamisen. Liiketoiminnalliset tulokset näkyvät pidemmällä sisäisissä prosesseissa ja lisättynä hyötynä täysin uusilla sektoreilla.

Jaa artikkeli:

Tuoreimmat jutut:

Oletko kiinnostunut palveluistamme?

Ratkomme digitaalisuuden haasteita innovatiivisesti ja luotettavasti.