Potentiaali jää usein piiloon – osaamisen tunnistaminen olennaista yksilön ja organisaation kehityksen kannalta

Potentiaali jää usein piiloon – osaamisen tunnistaminen olennaista yksilön ja organisaation kehityksen kannalta

Työuran varrella, niin työssä kuin vapaa-ajalla, karttuu monenlaista osaamista, joka helposti jää piiloon ja hyödyntämättäkin. Osaaminen on tärkeintä valuuttaa niin työnhakijalle, työntekijälle kuin organisaatiollekin. Tästä huolimatta työkalut ja keinot osaamisen perusteelliseen kartoittamiseen ovat usein vähissä. Pohdimme tässä blogitekstissä osaamisen tunnistamiseen liittyviä haasteita ja keinoja niiden selättämiseksi.

Työtehtävän kannalta olennainen osaaminen jää usein piiloon

Yhä useampi meistä on jossain kohtaa työuraansa työnhakijana. Työnhaku kuitenkin osoittautuu monelle haastavaksi, kun pitäisi yhtäkkiä osata tiivistää osaamisensa CV:seen tai hakemukseen. Erityisen haastavaa voi olla tunnistaa ja pukea sanoiksi työelämän ulkopuolella hankittua osaamista, joka kuitenkin saattaa olla työtehtävässä menestymisen kannalta olennaista. Esimerkiksi harrastusten, vapaaehtoistyön, luottamustehtävien ja muun kokemuksen kautta hankittu osaaminen jää monella työnhakijalla piiloon vain siksi, että usein pelkän koulutuksen ja aiemman työkokemuksen ajatellaan olevan mainitsemisen arvoisia johonkin työtehtävään haettaessa. Kuitenkin omaa osaamistaan kannattaa tarkastella mahdollisimman laaja-alaisesti ja pohtia myös työelämän ja koulutuksen ulkopuolella kertyneitä tietoja ja taitoja, jotka muodostavat oman osansa osaamispaletista.

Yhtä lailla rekrytointiprosessissa myös rekrytoijien haasteeksi usein muodostuu työnhakijan osaamisen tunnistaminen. CV ja hakemus eivät välttämättä anna kattavaa kuvaa hakijan osaamisesta, ja haastatteluissa on yleensä hyvin rajallinen aika käytettävissä hakijan osaamisen selvittämiseen. Mikäli työnhakija osaa kertoa omasta osaamisestaan työtehtävän kannalta olennaisimmat tiedot, helpottaa se huomattavasti rekrytoijan työtä ja näin ollen usein edistää työnhakijan työllistymistä.

Valmennuksessa osaamisen tunnistaminen antaa suunnan urapolulle

Myös rekrytoivassa valmennuksessa osaamisen tunnistaminen on tärkeää. Osaamisen tunnistaminen tuo näkyväksi ne taidot ja tiedot, jotka ovat olennaisia työtehtävän kannalta. Myös mahdollisen puuttuvan osaamisen tunnistaminen helpottuu, kun olemassa olevasta osaamisesta on mahdollisimman kattava kuva. Kun valmennettavan osaaminen tunnistetaan, valmentajan on yhdessä valmennettavan kanssa helpompi pohtia, mihin suuntaan osaamista on tarpeen kehittää työllistymisen helpottamiseksi.

Miten osaamista sitten voi tunnistaa? Valmennuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisia tehtäviä, digitaalisia työkaluja tai keskusteluja. Henkilökohtainen keskustelu valmentajan kanssa on usein vähintään hyvä tuki osaamisen tunnistamisen prosessissa, sillä valmentajan kysymykset voivat auttaa oivaltamaan sellaisiakin osaamisalueita, jotka eivät itselle välttämättä muuten tulisi mieleen. Jos työkalut keskittyvät koulutuksessa tai työssä hankitun osaamisen tunnistamiseen, henkilökohtainen keskustelu voi tuoda hyvän lisän erityisesti harrastuneisuuden ja muun informaalin osaamisen tunnistamiseen. Toisaalta perusteellisella ja hyvin suunnitellulla osaamisen kartoituksella voidaan tehdä näkyväksi myös esimerkiksi jonkin ammatin vaatimaa osaamista, josta valmennettavalla tai valmentajallakaan ei välttämättä ole tietoa. Näin ollen erilaisten vaihtoehtojen monipuolinen hyödyntäminen tuottaa usein parhaat tulokset osaamisen tunnistamisen ja sen sanoittamisen kannalta.

Osaamisen tunnistaminen auttaa valmentajaa myös valmennussisältöjen henkilökohtaistamisessa. Laajemmassa mittakaavassa osaamisen tunnistaminen voi auttaa myös koulutusten ja valmennusten ennakoivassa suunnittelussa, kun tieto suuremman joukon osaamisen nykytasosta ja yritysten tulevaisuuden osaamistarpeista yhdistetään. Kun tiedetään, mitä saatavilla oleva työvoima osaa ja millaista osaamista työnantajat tarvitsevat, voidaan helpommin suunnitella räätälöityjä valmennuksia, jotka saavat työvoiman osaamisen ja työnantajien osaamistarpeet kohtaamaan optimaalisesti.

Henkilöstön osaaminen on organisaation kilpailukyvyn pohja

Yrityksissä henkilöstön osaaminen on usein liiketoiminnan kannalta kriittinen asia ja kilpailukyvyn kannalta tärkeää lähes kaikissa organisaatioissa. Osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen pitäisikin olla tärkeässä roolissa kaikissa organisaatioissa, mutta välttämättä osaamisen tunnistamiseen ja kirjaamiseen ei ole selkeitä prosesseja tai sopivia työkaluja. Kun organisaatiolla on kattava kuva henkilöstönsä osaamisesta, on osaamisen kehittämisen suunnittelu ja mahdollisten rekrytointitarpeiden tunnistaminen huomattavasti helpompaa.

Usein etenkin isommissa organisaatioissa tarvittavaa osaamista voi jo löytyä olemassa olevalta henkilöstöltä. Jos osaaminen on organisaatiolla tiedossa, niin sen hyödyntäminen ja mahdollisesti edelleen kehittäminen on usein monella tapaa kannattavaa. Rekrytointiprosessit vievät resursseja ja aikaa, uuden työntekijän perehdytysprosessista puhumattakaan. Sen sijaan nykyisen henkilöstön osaamisen kehittäminen esimerkiksi täsmäkoulutuksena voi olla hyvinkin kustannustehokasta. Parhaassa tapauksessa lisäkoulutukselle ei välttämättä ole edes tarvetta, jos osaamista löytyy jo valmiina. Osaamisen kehittäminen ja sen monipuolisempi hyödyntäminen voi olla erittäin palkitsevaa ja motivoivaa olemassa olevalle henkilöstölle ja siten sitouttaa työntekijöitä organisaatioon entistä paremmin. Toisaalta myös rekrytointien suunnittelu helpottuu huomattavasti, kun organisaatiolla on kattava käsitys olemassa olevan henkilöstön osaamisesta.

OSKAR-työkalu osaamisen kartoittamisen ja kehittämisen apuna

Osaamisen kartoittamisen, tunnistamisen ja kehittämisen avuksi on tarkoitettu digitaalinen OSKAR-osaamiskartoitustyökalumme. OSKAR-työkalun avulla niin yksittäisen henkilön kuin henkilöryhmien osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen on helpompaa ja kattavampaa, ja kartoituksen tuloksista hyötyvät niin henkilö itse kuin ne organisaatioiden edustajat, jotka työskentelevät työnhakijoiden, koulutusten tai osaamisen kehittämisen parissa.

Työnhakijalle tai työntekijälle OSKAR mahdollistaa omaehtoisen osaamisen kartoittamisen. Työkalun avulla on helpompi tunnistaa ja sanoittaa omaa osaamistaan sekä erottaa työelämässä tarvittavia keskeisiä taitoja. Lisäksi työkalun avulla on mahdollista tarkastella työ-, ura- ja koulutusmahdollisuuksia ja siten suunnitella omaa ura- tai koulutuspolkua. Kartoituksen pohjalta muodostuva osaamisprofiili on myös mahdollista jakaa eteenpäin työnantajalle vaikkapa pdf:nä CV:n liitteenä, ja kartoituksen laatija näkee tiedot suoraan omasta näkymästään.

OSKAR-työkalu soveltuu erinomaisesti myös organisaatioiden käyttöön esimerkiksi rekrytointien, koulutusten ja osaamisen kehittämisen parissa työskenteleville. Työkalun avulla yritys saa kattavan käsityksen henkilöstönsä nykyisestä osaamisesta ja pystyy kartoituksen pohjalta suunnittelemaan tulevia osaamis-, koulutus- ja rekrytointitarpeitaan. Koulutuksen järjestäjä saa hyvän käsityksen koulutettavien osaamisesta ja pystyy kohdistamaan koulutuksen sisällöt niin yksilötasolla kuin koulutusryhmien mukaan tarpeita vastaaviksi.

Osaamisen tunnistamisesta hyötyvät niin yksilö kuin organisaatio. Kun osaaminen saadaan kattavan kartoituksen avulla näkyväksi, on helpompi suunnitella eteenpäin oman osaamisen kehittämistä ja uralla etenemistä. Organisaation puolestaan on helpompi tunnistaa tulevia rekrytointi-, koulutus- ja kehittämistarpeitaan, kun nykyisen henkilöstön osaamisesta on paremmin tiedossa.

Haluaisitko kuulla lisää? Lue tarkemmin OSKAR-työkalustamme tai ota meihin yhteyttä!

Jaa artikkeli:

Tuoreimmat jutut:

Oletko kiinnostunut ohjelmistopalveluistamme?

Ratkomme digitaalisuuden haasteita innovatiivisesti ja luotettavasti.